Kontakt
blog/shutterstock_5

Podaljšanje vozniškega dovoljenja

  Veljavnost in podaljšanje vozniškega dovoljenja Vozniško dovoljenje izda upravna enota. Izda ga osebi, ki je opravila vozniški izpit in ima v RS stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. Vozniško dovoljenje začne veljati z dnem izdaje, glede na kategorijo motornega ...

Podaljšanje vozniškega dovoljenja

 

Veljavnost in podaljšanje vozniškega dovoljenja

Vozniško dovoljenje izda upravna enota. Izda ga osebi, ki je opravila vozniški izpit in ima v RS stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev. Vozniško dovoljenje začne veljati z dnem izdaje, glede na kategorijo motornega vozila pa se običajno izda z veljavnostjo desetih, oziroma petih let, razen za posebne skupine oseb, za katere Zakon o voznikih določa drugače. Med takšne izjeme spadajo mladi vozniki, starejši od 65 oziroma 70 let ter osebe z zdravstvenimi omejitvami, pri katerih se veljavnost vozniškega dovoljenja omeji na rok, določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti voznika.

Cena in postopek podaljšanja vozniškega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pred pretekom zaprosi imetnik z vlogo na upravni enoti. Upravna enota osebi izda novo vozniško dovoljenje, z novim rokom veljavnosti, staro pa ustrezno uniči in vrne imetniku. Vsa vozniška dovoljenja na starih obrazcih (v rožnati barvi) pa je potrebno zamenjati za novo obliko vozniškega dovoljenja (v obliki kartice) najkasneje do 19. 1. 2023.

Za podaljšanje vozniškega dovoljenja je predpisana in se plača upravna taksa po veljavnem ceniku in strošek obrazca vozniškega dovoljenja. Slednje skupaj predstavlja strošek cca 15 €. Nekaj evrov pa vas bo stala še fotografija, ki jo morate priložiti k vlogi in naj bi kazala vašo pravo podobo.

Zdravstvene omejitve

Tako imenovane zdravstvene omejitve ima po statističnih podatkih kar 241.837 voznikov, kar je več kot vsak šesti voznik. Gre za zdravstvene težave, ki bi lahko vplivale na varno vožnjo in so zabeležene v zadnjem zdravniškem spričevalu, kamor jih je zapisal specialist medicine dela, prometa in športa, ko ste opravljali zdravniški pregled za vozniški izpit. Med najpogostejšimi omejitvami je omejitev je "vozi z očali", ki jo ima 46 odstotkov voznikov z omejitvami. Sledi ji omejitev "vozi z očali ali kontaktnimi lečami", ki jo ima 41 odstotkov voznikov. Iz navedenega izhaja, da ima težave z vidom kar 87 odstotkov vseh voznikov, ki imajo zdravstvene omejitve, samo 13 odstotkov voznikov pa ima kakšno drugo omejitev, kot na primer slušni aparat, protezo za ude in podobno. Skoraj 250 tisoč voznikov ima tako zaradi zdravstvenih razlogov omejeno veljavnost vozniškega dovoljenja, ki je vezana na veljavnost zdravniškega spričevala.

Podaljšanje vozniškega dovoljenja voznikom začetnikom

Vozniku začetniku oziroma mlademu vozniku upravna enota izda vozniško dovoljenje z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Podaljšanje vozniškega dovoljenja vozniku začetniku je pogojeno z uspešno opravljenim programom dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov na poligonu varne vožnje. Upravna enota lahko največ enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja vozniku začetniku za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto. Če predpisanih obveznosti tudi po preteku tega roka ne opravi, izgubi vozniško dovoljenje. Novo vozniško dovoljenje se mu lahko izda le, če ponovno opravi vozniški izpit in v tem primeru oseba ponovno postane mladi voznik.

Podaljšanje vozniškega dovoljenja po 70. letu starosti

Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo petih let. Prav tako se po sedemdesetem letu zahteva zdravniško spričevalo, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornega vozila določene kategorije.

Dodatni stroški za podaljšanje vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti

Zakon o voznikih določa, da se od dopolnjenega 80. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja lahko podaljša, ko voznik predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo vozila določene kategorije. Zdravniško spričevalo v skladu z ugotovljenimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika določa tudi datum naslednjega zdravniškega pregleda.

Vozniško dovoljenje B kategorije se osebam po dopolnjeni starosti 80 let izda z veljavnostjo 5 let, lahko pa je veljavnost tudi krajša oziroma omejena na rok, ki je določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti voznika.

Za marsikaterega starejšega voznika podaljšanje vozniškega dovoljenja po dopolnjenem 80. letu starosti predstavlja tudi precejšen finančni zalogaj. Skupni stroški podaljšanja so namreč precej višji, ker so vezani na pridobivanje številnih drugih dokumentov in zdravstvenih izvidov. Pregled za starejše voznike namreč obsega klinični pregled, pregled izvidov iz zdravstvene kartoteke, pa tudi EKG (elektrokardiogram), natančnejše laboratorijske preiskave in pregled pri psihologu. Iz obstoječe kartoteke voznika se sme namreč upoštevati samo tiste izvide, ki niso starejši od treh mesecev, kot to določa pravilnik o zdravstvenih pogojih za voznike motornih vozil. Priložiti je potrebno tudi izvid oftalmologa, ki prav tako ne sme biti starejši od treh mesecev, zaradi ocene ustreznosti vidnih funkcij. Vsakega od pregledov pa boste seveda boste morali plačati posebej. Če v zdravstveni kartoteki ni novejših izvidov specialistov za vse tiste bolezni, zaradi katerih se vozniki zdravijo pri specialistih, pa bo moral takšen voznik predložiti tudi nove izvide ustreznih specialistov, pri katerih se zdravi.  

Mednarodno vozniško dovoljenje

Vsaka oseba, ki ima veljavno slovensko vozniško dovoljenje, pa lahko na lastno zahtevo pridobi tudi mednarodno vozniško dovoljenje.

Mednarodno vozniško dovoljenje pridobi pod naslednjimi pogoji:

  • če se ji ne izvršuje kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila,
  • če ji ni izrečen varnostni ukrep prenehanja veljavnosti ali odvzema vozniškega dovoljenja.

Mednarodno vozniško dovoljenje lahko oseba dobi na AMZS, ne sme pa ga uporabljati za vožnjo v Sloveniji.

Zamenjava vozniškega dovoljenja izdanega v tujini

Zakon o voznikih določa tudi, da lahko tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v RS in prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, oziroma državljan RS, ki se vrne iz tujine zaradi stalnega prebivanja oziroma ima prijavljeno začasno prebivališče v RS več kot šest mesecev in izpolnjuje vse druge pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo, zdravniško spričevalo itd.), zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda:

  • če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem, izdanem v tujini
  • ali če je oseba že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini. Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem, se preveri za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Prepis oz. zamenjava vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, se, tako kot podaljšanje, lahko opravi na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Odvzem oziroma začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Kot vemo, na cesti ne smemo delati prekrškov. Tudi zaradi nespoštovanja pravil v cestnem prometu nas namreč zlahka doleti odvzem vozniškega dovoljenja. Vozniški izpit se vozniku odvzame, če ta v dveh letih s storitvijo enega ali več prekrškov doseže ali preseže 18 kazenskih točk. Vozniku začetniku se vozniško dovoljenje odvzame, ko doseže ali preseže 7 kazenskih točk.

Blog

blog/bb_avtosola_1
7 min
Šola vožnje – kako izbrati pravo?
Je napočil čas, da sedeš za volan in se vpišeš v šolo vožnje? Gre za pomembno odločitev, ki bo zaznamovala tvoj prvi korak do vozniškega izpita in ...
Izpit za motor
3 min
Motoristična sezona je pred vrati!
Za prvi pomladni dan v letu koledarsko gledano velja 20. marec, najbolj zagreti motoristi pa vedo, da je prvi dober motoristični dan bolj povezan s ...
Šola vožnje kranj
8 min
Izpitna vožnja: kako poteka in kako se pripraviti nanjo?
Še nimaš vozniškega izpita za avto in te zanima, kako poteka izpitna vožnja? Marsikoga se že ob misli nanjo poloti strah, saj so razmere na cesti ...